CSS rules to specify families

7 października, 2022

Ogłoszenie o postępowaniu na wybór biegłego Rewidenta

„Rada Nadzorcza zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki AMW INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 97, Warszawa (kod: 02-001) za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023: 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie ustawowe - w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) dalej zwanej „ustawą o biegłych rewidentach”  - sprawozdań finansowych Spółki AMW INVEST Sp. z o.o. (dalej zwanej „Spółką”) za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023, przeprowadzane zgodnie z: 
 1. krajowymi standardami badania, 
 1. mającymi zastosowanie wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
  o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.16), 
 1. mającymi zastosowanie wymogami ustawy o biegłych rewidentach. 
 1. Od oferentów oczekujemy: 
 1. posiadania statusu firmy audytorskiej w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach; 
 1. gotowości do obecności na Zwyczajnych lub Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników albo Zgromadzeniach Wspólników zatwierdzających sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących spraw finansowych Spółki; 
 1. gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą, przed i po zakończeniu badań sprawozdań finansowych, które to spotkania mogą się odbywać w Warszawie; 
 1. przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki. 
 1. Oferta powinna zawierać: 
 1. informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę firm audytorskich (z załączeniem dokumentów potwierdzających powyższe fakty - w oryginałach lub potwierdzonych za zgodność z oryginałami kserokopiach), informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, potwierdzenie posiadania stosownej polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej; 
 1. oświadczenia firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”); 
 1. wskazanie wynagrodzenia za badanie sprawozdań finansowych i za sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 83 ustawy o biegłych rewidentach oraz harmonogram płatności wynagrodzenia; 
 1. informacje na temat doświadczenia oferenta w badaniu sprawozdań finansowych, w tym informacje na temat znajomości branży, w której działa Spółka i wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich 2 lat; 
 1. określenie składu zespołu wykonującego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta; 
 1. wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych. 
 1. Miejsce badania sprawozdania finansowego: siedziba Spółki. 
 1. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych: 
 1. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 – luty 2023 r., 
 1. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 – luty 2024 r. 
 1. Oczekiwany termin przekazania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego: 
 1. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 – do dnia 31 marca 2023 r., 
 1. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 – do dnia 31 marca 2024 r. 
 1. Sprawozdania z badania sprawozdań finansowych będą obowiązkowo przedstawiane Zarządowi i Radzie Nadzorczej. 
 1. Podstawowymi kryteriami oceny przez Radę Nadzorczą będą bezstronność i niezależność firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie, termin i nakład pracy planowany na badanie sprawozdania finansowego, wynagrodzenie i termin płatności, znajomość branży, w której działa Spółka, pozycja na rynku usług audytorskich. 
 1. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 26.10.2022 r. do godz. 12:00 , na adres: AMW INVEST Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 97, Warszawa (kod: 02-001). Oferty należy przesyłać lub składać w zabezpieczonej kopercie, z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki”. Za dzień złożenia oferty uważa się dzień faktycznego wpływu oferty do Spółki. 
 1. Oferty złożone po upływie terminu określonego w pkt 10 nie podlegają rozpatrzeniu. 
 1. Data i miejsce otwarcia ofert są następujące: 27.10.2022 r., godzina 15:00 , ul. Al. Jerozolimskie 97, Warszawa (kod: 02-001). 
 1. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia okresu składania ofert, negocjacji warunków umowy dotyczącej badania, odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. O wynikach wyboru pisemnie poinformowany będzie tylko ten oferent, którego oferta została wybrana.” 

11 lutego, 2022

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).

AMW INVEST Sp. z o.o. z dniem 16.04.2021r. przesłała zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).

LogoAMWInvestStopka_PNG

© 2021 AMW Invest Sp. z o.o.

Strona Główna   |  O Spółce   |  Projekty   |  Oferta   |  Publikacje   |  Kontakt                          Polityka prywatności

Creatio MxM360.com