Administratorem danych osobowych przekazywanych nam przez Panią/Pana w ramach prowadzonej korespondencji mailowej jest AMW INVEST Sp. z o. o. w Warszawie.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wynikający z rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119( [zwanego dalej RODO] poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu danych osobowych. 

Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i wobec tego przysługują Państwu poniższe uprawnienia.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy ul. Aleje Jerozolimskie 97 (KRS 000003772)., telefon: +48 22 355 29 90, adres email: sekretariat@amwinvest.pl [zwany dalej Administratorem].

2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe:
– w celu zawarcia umowy w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana takiego zamiaru, a następnie w związku z wykonaniem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– w celu ewentualnego zabezpieczenia, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, nawet po zakończeniu świadczenia usług na Pani/Pana rzecz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– w celu stosowania marketingu bezpośredniego i oferowania naszych produktów lub usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, nawet po zakończeniu świadczenia usług na Pani/Pana rzecz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– w celu stosowania marketingu bezpośredniego i oferowania naszych produktów lub usług, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

3. Dane mogą zostać przez nas przekazane (o ile będzie to konieczne) następującym podmiotom:
– naszym podwykonawcom i zewnętrznym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawnicze, informatyczne, hostingowe i doradcze
– zarządcy nieruchomości,
– notariuszowi,
– operatorowi pocztowemu lub firmom kurierskim,
– właściwym organom podatkowym i innym uprawnionym organom administracji rządowej i samorządowej, a także organom wymiaru sprawiedliwości i innym uprawnionym instytucjom,przy czym przekazywać możemy wyłączenie minimalny zakres informacji i jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne.
Nadto nie przekazujemy danych poza teren Polski/UE/EOG.

4. Okres przechowywania danych osobowych:
– dane przetwarzane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjowania tej umowy oraz przez 25 lat od dnia zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego,
– dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy będą przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i do końcu okresu weryfikacji wykonania obowiązków fiskalnych oraz administracyjnych ciążących na administratorze w związku z zawarciem tej umowy,
– podstawowe dane kontaktowe przetwarzane w związku z realizacją marketingu bezpośredniego naszych usług będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli dane są przetwarzane na podstawie takiej zgody lub do momentu ustalenia ich dezaktualizacji,

5. Informujemy, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:
– prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz do ich sprostowania (poprawiania),
– prawo do usunięcia danych – jeżeli według Pani/Pana nie możemy ich przetwarzać,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli według Pani/Pana mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie, a nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź jest rozpoznawany Pani/Pana sprzeciw,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, po wniesieniu przez Panią/Pana takiego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
– prawo do przenoszenia danych polegające na możliwości domagania się wydania Pani/Panu danych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie, a także na możliwości zlecenia nam przesłania tych danych bezpośrednio innemu, wskazanemu podmiotowi,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczących ochrony danych osobowych,
– prawo do cofnięcia (w każdej chwili) udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody (Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody).
W celu realizacji powyższych praw proszę kontaktować za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres e-mail: sekretariat@amwinvest.pl bądź na piśmie (na adres siedziby administratora). Przed wykonaniem naszych obowiązków będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość.

6. Informacja dotycząca dobrowolności podania danych i skutków ich nieprzekazania:
– w przypadku umów – podanie danych jest warunkiem zawarcia lub wykonania umowy, a w konsekwencji świadczenie umowne może nie zostać spełnione,
– w przypadku przetwarzania danych ze względu na interes administratora -przekazanie danych jest dobrowolne.

7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.